ขณะนี้บริษัทมีตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร ดังนี้

พนักงานสื่อการตลาดและประชาสัมพันธ์ 1 ตำแหน่ง ด่วน

คุณสมบัติ

 • 1.เพศชาย / หญิง
 • 2.อายุ 24 -35 ปี
 • 3.วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขานิเทศศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ วารสารศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • 1.เขียนข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ Internet รวมทั้งเขียนบทความ ความเคลื่อนไหว บทสัมภาษณ์ลงสื่อต่างๆ
 • 2.ศึกษาข้อมูลกลยุทธ์คู่แข่งในการทำตลาด
 • 3.ติดต่อสื่อมวลชน จัดกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
 • 4.มีทักษะด้านการเขียนบทความ / ข่าวประชาสัมพันธ์
 • 5. มีทักษะด้านการสื่อสาร / การฟัง สามารถจับประเด็นได้ดี
 • 6.สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office / internet /photoshop ได้เป็นอย่างดี
 • 7.บุคคลิกดี มนุษยสัมพันธ์ดี รักงานบริการ

รายละอียดงาน

จัดหาข้อมูลเพื่อทำสิ่งพิมพ์ของบริษัทฯ / ตวรบรู๊ฟ / เขียนข่าว เขียนบทความเพื่อประชาสัมพันธ์ / update เว็บไซต์ บริษัทฯ ประสานงาน ติดต่อสื่อมวลชน และลูกค้า /จัดกิจกรรมเพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้กับองค์กร