เงื่อนไขการสมัครสมาชิกดำเนินธุรกิจ

 1. - ค่าสมัคร 450 บาท พร้อมแถบ สำเนาบัตรประชาชน

สิทธิประโยชน์

 1. - คู่มือดำเนินธุรกิจ 1 เล่ม
 2. - ส่วนลดในการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ 25 %

เงื่อนไขการเป็นสมาชิก

 1. 1. ผู้เป็นสมาชิกต้องมีอายุ 15 ปีขึ้นไป และการเป็นสมาชิกจะสิ้นสุดลงเมื่อไม่ได้ร่วมกิจกรรมหรือสั่งสินค้าเป็นเวลาติดต่อกัน 1 ปี หรือไม่ปฏิบัติตามกฏระเบียบของ บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ดร.สาโรช จำกัด
 2. 2. สมาชิกจะต้องดำเนินการจัดจำหน่ายสินค้าตามแผนการตลาดของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด
 3. 3. เมื่อได้เข้าเป็นสมาชิกแล้ว ต้องไม่อวดอ้างสรรพคุณของผลิตภัณฑ์อย่างเกินความจริง โดยไม่มีหลักฐานและต้องไม่บิดเบือนคุณภาพ ราคา ปริมาณ วันเวลา และสถานที่ผลิต
 4. 4. สมาชิกจะต้องอธิบายถึงวิธี หรือสาธิตการใช้ผลิตภัณฑ์ รวมทั้งข้อความระวังที่ระบุ ไว้ที่ฉลากในช่วงระหว่างการขาย
 5. 5. สมาชิกตกลงจะเข้าร่วมในการรับการอบรม เพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินการขาย ซึ่งจัดการอบรมโดยบริษัทฯ
 6. 6. ผู้จะเป็นสมาชิกนั้นจะต้องมิใช่พนักงานหรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
 7. 7. บริษัทฯ สงวนไว้ซึ่งสิทธิในการเพิกถอนสถานภาพการเป็นสมาชิก แก่ผู้ละเมิดกฏระเบียบการเป็นสมาชิก
 8. 8. สมาชิกจะต้องจำหน่ายสินค้าเฉพาะผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เท่านั้น
 9. 9. สมาชิกจะต้องประพฤติหรือปฏิบัติตามแนวหรือหลักปฏิบัติของผู้ขาย ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เพื่อประโยชน์ และประสิทธิภาพสูงสุดของทั้งบริษัทฯ และสมาชิกเอง
 10. 10. สมาชิกจะต้องไม่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ โดยการแลกเปลี่ยน แทรกแซง เอาเปรียบ ลดราคาหรือแก่งแย่งลูกค้าจากสมาชิกคนอื่น ๆ ของบริษัทฯ เดียวกัน
 11. 11. สมาชิกจะขายผลิตภัณฑ์ตรงตามราคาที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ในแผนการขายเท่านั้น
 12. 12. หากสมาชิกปฏิบัติผิดสัญญานี้ข้อหนึ่งข้อใด สมาชิกให้สิทธิ์หรือยินยอมให้บริษัทฯ เข้าอายัดผลิตภัณฑ์คืนได้ทันทีโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า โดยยินยอมให้พนักงานหรือบุคคลที่บริษัทฯ ได้มอบหมาย เข้าไปในสถานที่ , ร้าน , ห้าง , บริษัท , บ้าน , หรือโรงเรือนใด อันเป็นที่รโหฐานของสมาชิก และยินยอมให้บริษัทปรับเป็นเงินค่าเสียหายจำนวน 10 เท่า ของผลิตภัณฑ์ที่อายัด ดังนั้นสมาชิกจะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายทั้งทางแพ่งและทางอาญาแก่บริษัทฯ
 13. 13. ผู้ใดมิได้เป็นสมาชิกของบริษัทฯ หรือถูกเพิกถอนให้พ้นจากการเป็นสมาชิกของ บริษัทฯ แล้ว แต่ยังแอบอ้างการเป็นสมาชิกของบริษัทฯ มาใช้ประกอบกิจการ หรือจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ โดยมิได้รับอนุญาตทำให้บริษัทได้รับ ความเสียหาย เสื่อมเสียชื่อเสียง บริษัทฯ จะดำเนินการฟ้องร้องต่อศาลเพื่อเรียกร้อง ค่าเสียหายต่อบุคคลนั้นในความผิดฐานละเมิด ตามกฏหมายโดยเด็ดขาด